Hình dạng - Biểu tượng & Kiểu chữ


Khoá học ngắn hạn  ‣  Thiết kế & Sáng tạo Logo  ‣  Ngày học số 02Tóm tắt kiến thức:

Hiểu về hình dạng (Kiểu dáng; Cấu trúc; Tính chất...). Xác định hình dạng dựa trên thước đo trực quan, qua đó làm chủ được cách tạo dựng hình dạng, dễ dàng xác định tinh thần và bản chất của biểu tượng; kiểu chữ, tiền đề để cấu thành một Logo hoàn thiện, chính xác với yêu cầu. 


Tóm tắt kiến thức:

01.
Hiểu nguyên lý và cách sử dụng thước đo hình học.
02.
Hình dạng - Tính cảm nhận & Tính hình dung.
03.
Tối ưu hoá điểm và nét khi tạo dựng hình dạng bất kỳ. 


Dạng cảm nhận & Dạng hình dung
có vai trò quan trọng như nhau, chúng hỗ trợ lẫn nhau
để hình thành một Logo hoàn thiện.Thông tin chi tiết:

Đăng ký tham gia khoá học tại Keyframe
Giảng viên Đỗ Trọng Đat / hi@datdo.work / www.datdo.work
Đăng ký

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Apostle

Logo - Những nguyên tắc cơ bản

Yến - Kiểu chữ hình học